To stitch V-stitch, yarn over, insert hook in stitch, yarn over, pull through stitch, (yarn over, pull through 2 lps) twice, yarn over, pull through loop, yarn over, insert hook in same stitch, yarn over, pull through stitch, (yarn over, pull through 2 lps) twice.
V-Stitch